top of page

Algemene Voorwaarden letters & meer

 

Ik werk onder de naam letters & meer en zorg ervoor dat jij als ondernemer met je bedrijf méér uit je website en social media haalt en daarmee meer conversies. Hoe doe ik dat? Ik schrijf, optimaliseer, bedenk, denk mee en redigeer. Ik haal het beste uit mezelf voor jou. Schrijven is mijn passie.

 

Deze algemene voorwaarden kun je heel kort samenvatten:

  • Ik haal voor elke klant het beste uit mezelf. Ik lever goed werk en schrijf teksten te schrijven waar jij tevreden over bent en die volgens onze afspraken zijn. Dat doe ik zorgvuldig en binnen de afgesproken termijn.

  • Jij bent eerlijk en volledig in de informatie die je mij geeft en houdt je aan de afspraken. Je reageert vlot op vragen of met feedback op de teksten. Je komt netjes de betaalverplichting na.

 

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact en elke overeenkomst of opdracht tussen jou en mij. Indien jij namens een derde partij handelt gelden deze Algemene Voorwaarden ook voor hen. Het is jouw verantwoordelijkheid om die derde partij daarover te informeren. De rechtstreekse opdrachtgever blijft aansprakelijk in geval van schade of niet nagekomen verplichtingen, ook als die veroorzaakt zijn door de derde partij.

 

Overeenkomst

1. Een overeenkomst wordt schriftelijk afgesproken. De speciaal gemaakte offerte wordt samen met de Algemene Voorwaarden verstuurd. Op basis van akkoord op de gestuurde e-mail start Letters & meer met de opdracht zoals omschreven in de offerte. Een gegeven akkoord op de offerte is rechtsgeldig en bindend. Bij het annuleren van de opdracht wordt 75% in rekening gebracht en de eventueel extra gemaakte uren.

2. Offertes zijn altijd vrijblijvend, met een geldigheid van 30 dagen.

 

Opdracht

3. Ik heb een leveringsplicht, geen resultaatplicht. Dat wil zeggen: ik lever de gevraagde teksten, maar ik bied geen garanties over de resultaten die met die teksten behaald worden.

4. Ik zet mij in om jou en je bedrijf goed te leren kennen, zodat ik de best mogelijke teksten kan schrijven. Van jou verwacht ik dat je mij volledig en waarheidsgetrouw informeert.

5. Ik werk zorgvuldig en lever teksten en correcties die zo goed mogelijk zijn. Tegelijk heb jij als opdrachtgever de plicht om de teksten te controleren op eventuele fouten of onjuistheden.

6. Ik doe het liever niet, maar ik heb altijd het recht een opdracht te staken of op te schorten. In dat geval vervalt je betalingsverplichting, tenzij mijn beslissing is gemotiveerd door fouten, onzorgvuldigheden of wangedrag van jou.

7. Als jij de opdracht wil stopzetten mag dat altijd. Je hebt een betalingsverplichting van minimaal 75% van de overeengekomen offerte voor het werk wat ik al heb uitgevoerd. Is de opdracht verder dan dit percentage uitgevoerd/opgeleverd dan is het werkelijke percentage van toepassing.

Levering

8. De datum van oplevering wordt altijd besloten in overleg. Dit geldt voor teksten en nieuwsbrieven e.d. In geval van een social media abonnement volg ik de contentkalender en hou ik me aan de plaatsingsdata.

9. Bij deadlines doe ik mijn uiterste best om deze te halen. Of dat lukt is mede afhankelijk van jouw inzet.

10. Als ik een deadline niet haal ben ik niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade, tenzij anders overeengekomen.

11. Teksten worden aangeleverd via email als Word- of PDF-document. In overleg zijn andere manieren van aanleveren uiteraard mogelijk. Mijn berichten voor social media maak en plan ik zelf in op de betreffende kanalen. Dit is ook mogelijk in het geval van bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Die kan ik ook vanuit jullie account versturen zodat jullie ook op dat gebied worden ontzorgd.

 

Wijzigingen

12. Bij al mijn teksten heb je het recht op onbeperkte wijzigingsrondes. Dit recht geldt tot maximaal één maand na levering.

13. Bij misbruik van dit recht kan ik weigeren de wijzigingen door te voeren. De betalingsverplichting blijft wel gehandhaafd.

14. Een verzoek om wijziging(en) geef je bij voorkeur per email door om misverstanden te voorkomen.

15. Bij grote aanpassingen kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

 

Betaling

16. Facturen verzend ik digitaal via email.

17. Ik hanteer een betaaltermijn van 7 dagen.

18. Als je die termijn overschrijdt wordt de rekening vermeerderd met de wettelijke rente berekend vanaf het moment van verzuim.

19. Als je ook na aanmaning niet betaalt ben je ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

20. Bij betaalproblemen ben ik bereid een betaalregeling af te spreken, mits jij als opdrachtgever mij tijdig op de hoogte stelt van de problemen.

21. Als ik reden heb om te twijfelen of je mij kunt betalen, bijvoorbeeld omdat je een faillissement aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, mag ik direct de opdracht opschorten of staken. Je hebt dan nog steeds een betalingsverplichting voor het verrichte werk.

 

Rechten

22. Ik behoud, indien van toepassing, het recht om mij te beroepen op auteursrecht.

23. Ik mag eisen dat mijn naam, website of bedrijf niet vermeld wordt bij een publicatie of tekst.

24. De publicatierechten van de teksten worden pas na volledige betaling aan jou overgedragen.

25. Je mag de teksten niet doorverkopen en je mag het publicatierecht niet overdragen aan derden. Oftewel: jij, als opdrachtgever, mag de teksten gebruiken maar anderen niet.

26. Bij een overeenkomst waar een derde partij bij betrokken is kan het publicatierecht door mij aan hen worden toegekend.

27. Als je mijn teksten voor andere doeleinden wil gaan gebruiken is hier mijn toestemming voor nodig.

 

Aansprakelijkheid

28. Ik ben niet aansprakelijk voor schade door onjuistheden, fouten of onvolledige informatie in de teksten.

29. Door akkoord te geven op een opdracht vrijwaar jij, als opdrachtgever, mij van die aansprakelijkheid.

30. Als opdrachtgever ben jij altijd eindverantwoordelijke voor het controleren van de inhoud, vorm en kwaliteit van de teksten.

31. Als ik wegens ondeskundigheid of nalatigheid toch aansprakelijk gesteld kan worden, dan blijft het schadebedrag beperkt tot maximaal het factuurbedrag. De aansprakelijkheid geldt nooit voor indirecte schades zoals gevolgschade, derving van inkomsten, of verlies van spaargelden.

32. Mocht een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet kunnen worden nageleefd of in strijd zijn met de wet, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Intellectueel eigendom

33. Ik heb het recht en de bevoegdheid geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in mijn portfolio.

 

Geschillen

34. Als er tijdens of na de opdracht een conflict ontstaat dan los ik dit graag onderling op.

35. Als dat niet mogelijk blijkt en een rechtsgang onvermijdelijk blijkt, zal dit plaatsvinden in de woonplaats van de eigenaresse van letters & meer, tenzij dit om dwingende reden onmogelijk is of wij anders overeengekomen zijn.

36. Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

bottom of page